Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode obchod.pivovarkarpat.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu obchod.pivovarkarpat.sk je:


Distrib Capital, s.r.o.
Potočná 19
831 04  Bratislava

IČO: 36705691
DIČ: 2022300907
IČ DPH: SK2022300907
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.43373/B.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchod.pivovarkarpat.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchod.pivovarkarpat.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1kg).

3. Objednávka - uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.

3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

3.4 Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.(vážený tovar)

3.5 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.6 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

3.7 Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas:

Pondelok – Piatok7:30 – 16:00
Sobota - NedeľaZatvorené
Štátne sviatky, dni pracovného pokojaZatvorené

4. Cena tovarov a služby

4.1 S výnimkou vážených tovarov, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

4.2 Pri vážených tovaroch je cena stanovená za uvedenú hmotnostnú jednotku (napr. 1kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti váženého tovaru.

4.3 Všetky ceny uvádzané na stránke sú vrátane DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

4.4 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

4.5 Ceny tovarov sú denne aktualizované.

4.6 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“). Pri osobnom odbere sa cena za dovoz tovaru neúčtuje.

5. Platobné podmienky

5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať prevodom na účet Predávajúceho alebo cez platobnú bránu PayPal.

6. Dodacie podmienky

6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík - „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodania môže byť len z oblasti Slovenskej republiky a aktuálne len v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji.

6.2 Tovar dodáva Predávajúci akonáhle je pripravený na odoslanie, bežne od 1 do 3 dní.

6.3 Dátum dodania si Kupujúci môže dohodnúť cez poznámku k objednávke.

6.4 Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť deň (dátum) nasledujúci po dni, v ktorom Objednávku odoslal, alebo iný termín po dohode so zákazníckym centrom Pivovar KARPAT.

6.5 Kupujúci si môže určiť bližší čas dodania.

6.6 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

6.7 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“/“Fakturačné údaje“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.8 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho.

6.9 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

6.10 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.

6.11 Predávajúci preberá vratné obaly iba na mieste prevádzky Predávajúceho.

6.12 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6.13 Kupujúci má možnosť prebratia len kompletnej objednávky alebo jej kompletné odmietnutie. V prípade odmietnutia objednávky bez zjavného zavinenia Predávajúceho bude účtovaná Kupujúcemu, cena dopravy v plnej výške.

7. Reklamácia objednávky

7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom obchod.pivovarkarpat.sk

7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.5 Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na adresu [email protected]

7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.

7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

7.8 Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu obchod.pivovarkarpat.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim: 
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade), 
b) vrátením peňazí.

8. Storno objednávky

8.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr deň pred dátumom dodania a to zaslaním emailu na adresu: [email protected] s uvedením čísla objednávky.

8.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania Objednávky.

9. Záručná doba

9.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

9.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na predajni Distrib Capital s.r.o..

10. Práva a povinnosti predávajúceho

10.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci kópiu svojej Objednávky, potvrdenie o dodanom tovare a hotovostný blok.

10.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

10.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

10.6 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

10.7 Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

11. Práva a povinnosti kupujúceho

11.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi Distrib Capital s.r.o. prípadne na [email protected].

11.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

11.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

11.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

11.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

11.6 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje po doručení písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

11.7 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

11.8 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru.

11.9 Tovar zakúpený formou obchod.pivovarkarpat.sk nie je určený na ďalšiu distribúciu.

12. Dodacie náklady

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie poštou:

Hmotnosť objednávky:Ceny za dodanie:Pri osobnom odbere:
0 - 4.99 KG6,- EUR0,- EUR
5 - 9.99 KG7,- EUR0,- EUR
10 - 19.99 KG14,- EUR0,- EUR

V prípade našej internej dopravy je cena dodania 4,99 EUR s DPH. 

Doprava je zadarmo v prípade vytvorenia objednávky tovaru v hodnote 60 EUR s DPH a viac.

13. Ochrana osobných údajov

13.1 Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu obchod.pivovarkarpat.sk, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

13.2 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

13.3 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

14. Licencie, Autorské práva

14.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

14.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 13.1, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

15. Dostupnosť stránky

15.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.

15.2 Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.

16. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 9.12.2015